uvodni_obrazek
IČ - 22880356     Číslo účtu: 246493212/0300 (ČSOB)     e-mail: info@ofsberoun.cz
 
ÚVOD AKTUALITY VÝKONNÝ VÝBOR SEKRETARIÁT KOMISE KLUBY STADIONY FOTOGALERIE PARTNEŘI ODKAZY VALNÁ HROMADA RŮZNÉ GDPR PŘEHLED AKCÍ 
<< Březen 2024>>
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

VALNÁ HROMADA

VH 2015


Zástupci klubů sdružených pod OFS v Berouně si dali v neděli 1. února dostaveníčko v Kulturním domě na Tetíně, kde se konala Valná hromada berounského Okresního fotbalového svazu. Na Valnou hromadu bylo pozváno celkem 70 delegátů a hostů (52 delegátů s hlasem rozhodujícím, 13 delegátů s hlasem poradním a 5 hostů). Na jednání bylo přítomno celkem 46 delegátů s hlasem rozhodujícím a VH OFS Beroun se tak stala usnášení schopnou.

USNESENÍ

Valná hromada: OFS Beroun

Konané dne: 1. února 2015 v Tetíně

Schvaluje:

1. Zprávu o činnosti výkonného výboru
2. Zprávu o hospodaření za období 2013 – 2014
3. Zprávu revizní komise
4. Zprávu mandátové komise
5. Návrh VV OFS Beroun na změnu struktury rozdělení členských příspěvků FAČR na období 2015 a 2016

Ukládá

Předsedovi OFS:

- Aktivně se zúčastňovat schůzí, aktivů a valných hromad v rámci SKFS a FAČR

VV OFS:

- Řídit činnost OFS dle platných norem a směrnic FAČR
- Účelně hospodařit se svěřenými finančními prostředky OFS
- Spolupracovat s FAČR na tvorbě stanov, předpisů a řádů FAČR
- Ve spolupráci s komisí rozhodčích provádět nábor a školení nových rozhodčích
- Seznamovat kluby a rozhodčí s FOTBALOVOU (R) EVOLUCÍ

Schváleno účastníky Valné hromady OFS Beroun v Tetíně dne 1. února 2015

RADEK PERGLER  v.r. - předseda návrhové komise
JAN KNOTEK v.r. - předseda OFS Beroun

 

Valná hromada OFS Beroun:
- VV svolává VH na termín: neděle 1. února 2015 – 16:00 hodin – Tetín (Kulturní dům) – prezence od 15 hodin

- do klubů byly zaslány: delegační listy, pozvánka a návrh programu na VH 2015

 

NÁVRH PROGRAMU

1) Zahájení, schválení programu a jednacího řádu, volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise
2) Zpráva o činnosti VV OFS Beroun za uplynulé období
3) Zpráva o hospodaření OFS Beroun za období 2013 a 2014
4) Zpráva Okresní revizní komise
5) Zpráva mandátové komise
6) Schválení zprávy o činnosti VV OFS Beroun, hospodaření OFS Beroun a zprávy revizní komise
7) Změna struktury použití členských příspěvků FAČR klubům OFS Beroun na rok 2015 a 2016
8) Diskuse
9) Zpráva návrhové komise - projednání a schválení usnesení valné hromady OFS  Beroun
10)  Závěr jednání

 

Návrh jednacího řádu Valné hromady OFS Beroun konané dne 1.2. 2015

Článek 1

1.       Na valnou hromadu OFS Beroun (dále jen VH) vysílají po 1 delegátu všechny kluby, které mají sídlo na území okresu Beroun. VH se nemají právo účastnit kluby, které jsou podle čl. 6 odst. 4 stanov FAČR začleněny do sousedního okresu.
2.       Delegáty s hlasem rozhodujícím podle odst. 1 jsou statutární zástupci klubů
 – členové FAČR podle jejich stanov (u občanských sdružení) popř. zakladatelských dokumentů

(u obchodních společností).
3.       Vysílající klub je povinen na delegačním lístku potvrdit podpisy dvou statutárních představitelů, že delegát je statutárním zástupcem klubu a uvést jeho ID.

Článek 2
 

1.       VH je schopna jednat, usnášet se, pokud je na ní platně přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím.
2.       K přijetí rozhodnutí VH  je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny delegátů s hlasem rozhodujícím. Hlasuje se veřejně zdvižením delegačního listu.
3.       VH se dále účastní členové VV OFS, členové RK, předsedové všech komisí a sekretář OFS, a to s hlasem poradním.
4.       VH se mají právo zúčastnit jako hosté delegovaní zástupci KFS a FAČR. VV OFS může pozvat i další hosty.

Článek 3
 

1.       Valná hromada volí předsedajícího. Tuto funkci může vykonávat delegát s hlasem rozhodujícím či poradním.
2.       Předsedající řídí VH podle schváleného programu a uděluje slovo jednotlivým delegátům
a hostům.

Článek 4
 

1.       VH volí předsedu a další 2 členy mandátové komise, předsedu a 2 členy návrhové komise, vždy z řad delegátů s hlasem rozhodujícím.
2.       Mandátová komise ověřuje platnost delegačních lístků (mandátů). V případě, že shledá, že delegační list vyslaného delegáta neodpovídá stanovám FAČR a tomuto jednacímu řádu, prohlásí jeho mandát za neplatný s tím, že tento delegát se může obrátit na valnou hromadu, aby přijala konečné rozhodnutí. Mandátová komise podává zprávu o počtu přítomných delegátů a hostů.
3.       Návrhová komise předkládá valné hromadě návrhy na usnesení. Delegáti s hlasem rozhodujícím mohou předkládat návrhy na usnesení prostřednictvím návrhové komise.

Článek 5

1.       Delegát s hlasem rozhodujícím má právo vystoupit v diskusi k jednotlivým bodům programu. K jednomu bodu programu může každý delegát vystoupit jen jednou, délka jeho vystoupení přitom nesmí přesáhnout 3 minuty. Výjimku může na požádání učinit předsedající, s jehož souhlasem mohou vystoupit i hosté.
2.       Předsedající může diskutujícím odejmout slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy diskutující přes upozornění překročí délku vystoupení nebo se zcela odchyluje
od projednávaného programu či hrubým způsobem uráží přítomné.
3.       Delegáti s hlasem rozhodujícím mohou k projednávaným bodům programu vznášet faktické poznámky, k návrhu na usnesení mohou vznášet pozměňovací či doplňovací návrhy.
4.       Delegát je povinen zúčastnit se celého průběhu jednání. Delegáti, kteří se rozhodnou opustit jednání VH, jsou povinni toto nahlásit mandátové komisi.

5.1. 2015
VV OFS Beroun

 

 

 

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hledání


Přihlášení
   přihlašovací jméno:
   heslo:
 

ÚŘEDNÍ DESKA INFO
z klubů
budova

facr

Počasí

hledame

 
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN, V Hlinkách 650/25, 266 01 Beroun | tel.: 737 318 428 | e-mail: info@ofsberoun.cz | webmaster@ofsberoun.cz | admin..